- پایگاه خبری تحلیلی بروجن سلام - https://borujensalam.ir -

بازدید شورای تأمین شهرستان بروجن از شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بروجن سلام ، در این دیـدار، اعضـای شـورای تأمیـن شهرسـتان بروجـن در بازدیـد از واحـد احیـا مسـتقیم و پـروژه فولادسـازی، این شـرکت را یکـی از نمونه­ هـای بارز خودباوری و تلاش ملی در صنایع استان برشمردند و اظهار کردندعلی­رغم کارشـکنی­ها و تحریم­های ظالمانه دشـمنان قسم خورده نظام، شرکت فولاد سفیددشـت با تلاش وهمت مدیران و کارکنان جهت تحقق منویات مقام­ معظـم رهبری (مدظله العالی) در سـال ((تولیـد، پشـتیبانی­ها و مانـع زدایی­هـا)) گام­هـای بزرگـی برداشـته اسـت.
محمـود اربـاب­ زاده، مدیرعامـل شـرکت فـولاد سفیددشـت نیـز در ایـن دیـدار، موفقیت­هـای حاصل شـده در ایـن شـرکت را مرهـون تلاش خسـتگی­ ناپذیر مدیـران و کارکنـان مجموعـه و کار جهـادی آنهـا برشـمرد و اظهـار داشـت: علی­رغـم محدودیت­های ایجادشـده در مصـرف گاز در واحد احیا مسـتقیم، تولید آهـن اسـفنجی در ۱۰ ماه امسـال روند مطلوبی داشـته اسـت و امیدواریم با حمایت­های همیشـگی مقامات اسـتان و شهرستان، موفقیت­هـا تـداوم یابـد.
وی گـذر از ظرفیـت اسـمی تولیـد آهـن اسـفنجی در سـال ۹۹، تعهـد به مسـئولیت­های اجتماعی شـرکت، تکمیل زنجیـره تولید فـولاد و اجـرای طرح­های توسـعه در شـرکت به­ منظـور ایجـاد اشـتغال پایدار را از مهم­تریـن اهـداف شـرکت برشـمرد.
اربـاب­­ زاده، فعالیت­هـای صورت­گرفتـه در دوران شـیوع کرونـا جهت حفظ، سلامتی و بهداشـت کارکنان و مردم منطقـه را از دیگر موفقیت ­هـای شـرکت قلمـداد کـرد.