امروز

پنج شنبه, ۱۸ خرداد , ۱۴۰۲

  ساعت

۱۶:۲۹ بعد از ظهر

سایز متن   /

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان سامان
نظر به دستور ماده ۱۱قانون ثبت اسناد واملاک ومواد ۵۳ و۵۹آیین نامه مرقوم املاکی که در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ (دی ، بهمن ، اسفند ) تقاضای ثبت آنها در اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان سامان پذیرفته شده جهت اطلاع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:
الف) – ابنیه و املاکی که تقاضای ثبت آنها در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ پذیرفته شده و مهلت اعتراض به آنها از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی به مدت نود روز میباشد۰
*املاک واقع در مزرعه تختی از مزارع چم عالی به شماره پلاک ۱۵۷۸- اصلی چهارمحال بخش ده ثبت :
آقای اصغر ایمانی چمعالی فرزند حسین نسبت به تمامت سه حبه مشاع از ۷۲ حبه ششدانگ مزرعه فوق الذکر.
*املاک واقع در خارج از پلاک مزرعه محمد اباد سامان به شماره پلاک ۱۶۲۱- اصلی چهارمحال بخش ده ثبت :
اقای جمشید زمانی دهکردی فرزند رضا ششدانگ یک درب باغ مشجر با حق استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملی شدن آن بمساحت ۶۰۰۸۹٫۰۶ متر مربع تحت پلاک ۱۶۲۱ – اصلی واقع در خارج از پلاک مزرعه محمد اباد سامان
این آگهی نسبت به املاک مندرج در بند الف این آگهی در دو نوبت به فاصله سی روز در این روزنامه منتشر میشود لذا طبق ماده ۱۶قانون ثبت اسناد واملاک هرکس نسبت به املاک مندرج در این آگهی اعتراض دارد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا نود روز اقامه دعوی نماید واعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان تسلیم ورسید دریافت نماید ومطابق ماده ۱۷قانون ثبت اسناد واملاک هرگاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضا کننده ودیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوایی اقامه شده باشد کسی که طرف دعوا یا تقاضا کننده است باید از تاریخ اولین اعلان نوبتی تا نود روز تصدیق محکمه را مشعر بر جریان دعوی به اداره ثبت محل تسلیم نماید والا حق اوساقط خواهد شد ومطابق ماده ۸۶آیین نامه اصلاحی قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مراجع ثبتی دادخواست به مراجع ذیصلاح قضایی تقدیم وگواهی تسلیم دادخواست را به این اداره تسلیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مراجعه وگواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت وبه اداره ثبت اسناد واملاک محل تسلیم نماید واداره ثبت اسناد واملاک بدون توجه به اعتراض، عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد همچنین طبق ماده ۵۶آیین نامه قانون ثبت اسناد واملاک ،حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس منظور میگردد که اگر معترضی باشد مطابق مقررات در مدت ۳۰روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود دادخواست اعتراض بدهد.
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه ۰۴/۰۲/۱۴۰۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه ۰۴/۰۳/۱۴۰۲

رئیس اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان سامان
سید مهدی حسینی ایرانی

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی