امروز

پنج شنبه, ۱۸ خرداد , ۱۴۰۲

  ساعت

۱۵:۴۸ بعد از ظهر

سایز متن   /

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اردل
نظر به دستور ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد و املاک و مواد ۵۳ و۵۹- آیین نامه قانون مرقوم املاکی که در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ (دی ، بهمن،اسفند)تقاضای ثبت آنها در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اردل پذیرفته شده و آن دسته از تقاضاهایی که به دستور ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی قسمتی از آن تقاضای ثبت نگردیده و هیات مندرج در قانون مذکور رای به تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود صادر نموده مراتب در اولین آگهی نوبتی و تحدیدی به صورت همزمان جهت اطلاع عموم ذیلاً آگهی می گردد:
الف )- املاکی که تقاضای ثبت آنها در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ پذیرفته شده و مهلت اعتراض به آنها از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی به مدت نود روز میباشد .
۱-املاک واقع در قریه قلعه درویش به شماره پلاک ثبتی ۱۲۲- اصلی پشتکوه اردل چهارمحال و بختیاری:
۲۷۹- فرعی آقای عطا اله سلطانی فرزند الیاس نسبت به نه و یک، چهل و هشتم سهم مشاع از شصت سهم مزرعه پرورش ماهی.
۲۸۵- فرعی آقایان مسلم برخورداری و ناصربرخورداری فرزندان حفیظ اله هر کدام نسبت به سه و یک، یکصد و چهل و چهارم سهم مشاع از شصت سهم و آقایان نبی اله برخورداری ناغانی و شکراله برخورداری ناغانی فرزندان علی هر کدام نسبت به چهار و یکصد و چهل و هفت، دویست و هشتاد و هشتم سهم مشاع از شصت سهم ششدانگ مزرعه پرورش ماهی
۲-املاک واقع در قریه کوران به شماره پلاک ثبتی ۱۴۲- اصلی پشتکوه اردل چهارمحال و بختیاری:
۲۶-فرعی آقایان مصطفی جهانگیری فرزند خانعلی و کیومرث جهانگیری فرزند مصطفی هر کدام نسبت به یک ونه، دهم سهم مشاع از ۷۲ سهم شش دانگ مزرعه پرورش ماهی .
۳-املاک واقع در قریه کریم آباد به شماره پلاک ثبتی ۲۴۵- اصلی پشتکوه اردل چهارمحال و بختیاری:
۲۷۴ -فرعی آقای یداله کوهی فرزند عزیزاله نسبت به چهارو یک، دوم سهم مشاع از نود و شش سهم شش دانگ یک قطعه زمین زراعی .
۴۰۶ -فرعی آقای یداله کوهی فرزند عزیزاله نسبت به چهارو یک، دوم سهم مشاع از نود و شش سهم شش دانگ یک قطعه زمین زراعی .
۸۲۳ -فرعی آقای یداله کوهی فرزند عزیزاله نسبت به چهارو یک، دوم سهم مشاع از نود و شش سهم شش دانگ یک قطعه زمین زراعی .
۸۳۶ -فرعی آقای یداله کوهی فرزند عزیزاله نسبت به چهارو یک، دوم سهم مشاع از نود و شش سهم شش دانگ یک قطعه زمین زراعی .
۹۲۳ -فرعی آقای یداله کوهی فرزند عزیزاله نسبت به چهارو یک، دوم سهم مشاع از نود و شش سهم شش دانگ یک قطعه زمین زراعی .
این آگهی نسبت به املاک مندرج در ردیف بند الف این آگهی در دو نوبت به فاصله سی روز در این روزنامه منتشر می شود لذا طبق ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک هر کس نسبت به املاک مندرج در این گهی اعتراضی دارد میتواند در فواصل تعیین شده در متن آگهی اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اردل تسلیم و رسید دریافت نماید و چنانچه قبل از انتشار این آگهی دعوایی اقامه شده باشد تصدیق محکمه را مشعر بر جریان دعوی اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید والا حق او ساقط خواهد شد و مطابق ماده ۸۶ آیین نامه اصلاحی قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مراجع ذیصلاح قضایی تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض، عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد همچنین طبق ماده ۵۶ آیین نامه قانون حق ارتفاقی در موقع تحدید حدود در صورت مجلس منظور و اعتراض به آن طبق ماده ۲۰ قانون ثبت پذیرفته خواهد شد این آگهی نسبت به املاک مندرج در ردیف الف در دو نوبت به فاصله سی روز منتشر می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۰۴/۰۲/۱۴۰۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۰۳/۰۳/۱۴۰۲
علی کریمیان
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اردل

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی